--> ', 'auto'); ga('send', 'pageview');Pearson Test of English General (PTE General) бол 50 гаруй улсад хүлээн зөвшөөрөгддөг Англи хэлний олон улсын шалгалт юм.PTE General шалгалт нь анхан шатнаас Гүнзгий шат хүртэл 6 түвшинтэй. PTE General шалгалтын бүх түвшнийг дэлхий даяар боловсролын болоод ажил олгогч хүртэл бүхий л байгууллага Англи хэлний түвшингийн албан ёсны үнэлгээ хэмээн хүлээн зөвшөөрдөг. Тус шалгалтыг Их Британий академик болон мэргэжлийн боловсролын хамгийн том байгууллага Edexcel баталгаажуулдаг. PTE General сертификат хугацаагүй болно. Англи хэлний суралцагчдад хэлний дадлага хийх, сурч буй явцаа хянах, батлах боломжийг олгодог.


PTE General шалгалт нь бичгийн ба ярианы гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ.

- Бичгийн тест нь сонсох, унших, бичих ур чадварыг шалгах ба шалгалтын материалыг Их Британид хөндлөнгийн шалгагч багш нар шалгаж, үнэлгээг хийнэ.

- Ярианы тестийг тухайн орон нутгийн эрх бүхий баталгаажсан шалгагч багш нар авч, материалыг Их Британи луу үнэлгээ хийлгэхээр илгээнэ.

Түвшин 1-4 хүртэл шалгалтанд тэнцэх хамгийн доод оноо 50% байх ба Түвшин 5 нь 60%- ба түүнээс дээш байна. Доор үзүүлсэн хүснэгтээс оноо ба үнэлгээний мэдээллийг авах боломжтой.

Тестийн хэлбэр

Шалгалтын хэлбэр, хугацааг түвшин бүрээр хүснэгтэд харуулсан болно.PTE General шалгалтын сэдэв нь өдөр тутмын үйлдэл дээр суурилдаг тул өөрсдийгөө илүү чөлөөтэй илэрхийлж, англи хэлний чадвараа харуулах өргөн боломжтой.

Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдал

PTE General нь олон улс орнуудад Боловсролын Яамд, төрийн болон боловсролын байгуулагууд, тэр дундаа их дээд сургуулиудад хүлээн зөвшөөрөгддөг шалгалт юм. Тус шалгалт нь Их Британий боловсролын Edexcel байгууллагаар итгэмжлэгдсэн, түвшингийн үнэлгээний хамгийн түгээмэл шалгалтын нэг юм. Зарим улс орнууд хэрхэн хүлээн зөвшөөрч буй жишээг доорх жишээнээс харж болно.