LCCI МАРКЕТИНГ



Тухайн салбарын мэргэжлийн ур чадвартай оюутнуудыг бэлтгэж гаргахдаа хөтөлбөрөө ажил олгогч, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч байнга шинэчлэн боловсруулж байдгаараа онцлогтой.



Хөтөлбөрүүдийг хамтран боловсруулсан мэргэжлийн байгууллагууд



• The Chartered Institute of Marketing (CIM)

• The Marketing Institute Singapore (MIS)

• The Institute of Marketing Malaysia (IMM)

• The ASEAN Public Relations Network (APRN)

• The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)

• The Institute of Small Business Entrepreneurship (ISBE)



Дипломын хөтөлбөрийн агуулга





Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Маркетингийн мэргэжлийн диплом



Суралцах хугацаа: 9-12 сар

Хөтөлбөр: Заавал судлах дипломын хөтөлбөр (Сонирхсон хөтөлбөрөө доорх хүснэгтээс харна уу)

Англи хэлний мэдлэг: Хөтөлбөрийн эхний 45 хоногт Маркетинг мэргэжлийн англи хэлний сургалт явагдана.

Шалгалт: Pearson LCCI Diploma in Marketing хөтөлбөрийн бүх шалгалт англи хэл дээр авна.



Сертификат хөтөлбөрийн агуулга





Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Маркетингийн мэргэжлийн сертификат



Суралцах хугацаа: 3 сар

Хөтөлбөр: Өөрт шаардлагатай байгаа чадварын дагуу хөтөлбөр сонгох (Сонирхсон хөтөлбөрөө доорх хүснэгтээс харна уу)

Англи хэлний мэдлэг: Хөтөлбөртэй хамт Маркетинг мэргэжлийн англи хэлний сургалт явагдана. Шалгалт: Pearson LCCI certificate хөтөлбөрийн шалгалт англи хэл дээр авна.